background

Лаборатори шинэчэлэл

Лаборатори шинэчэлэл

Орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан батлгааны ажил

Уурхайн зориулалттай захиалгат хяанан баталгааны ажил

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

Шинээр суурьшлын бүс үүсгэх талбайн зориулалттай газрын захиалгат хянан баталгааны ажил

Шатахуун түгээх станцын зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

Уурхайн эдэлбэрийн зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Шинэ суурьшлын бүсийн зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Дулааны станц

ДУЛААНЫ СТАНЦ

Барилга, байгууламжийн инженер геологийн судалгаа

Барилга, байгууламжийн инженер геологийн судалгаа

Барилга, байгууламжийн инженер геологийн судалгаа

Гүүрэн байгууламж, авто болон төмөр замд зориулсан судалгаа

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах тутуургын инженер геологийн судалгаа

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах тутуургын инженер геологийн судалгаа

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах тутуургын инженер геологийн судалгаа

Гүүрэн байгууламж, авто болон төмөр замд зориулсан судалгаа

Гүүрэн байгууламж, авто болон төмөр замд зориулсан судалгаа

Хот, аймаг, сум, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөний ажил

Хот, аймаг, сум, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөний ажил

Онги голын урсац нэмэгдүүлэх ажил

"Майдар хот төсөл" хэрэгжих газарт өгөх хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний ажил

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн тодотгох ажил

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэр дэх Тавантолгойн уурхайг түшиглэсэн шинэ суурьшлын бүсийн нутаг дэвсгэрийн хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ

Хүнсний ногооны зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлдвэрлэл ,үйлчилгээний зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Фермерийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Жимс жимсгэнэ, төмс хүнсний ногоо, аос-ын зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Аялал жуулчлалын зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Шатахуун түгээх станцийн зориулттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгаа

Ш.Н Шастины нэрэмжит улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн эмнэлгийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Дахин төлөвлөлтийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Зуслангийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил