background

Геодиз-геоматикийн групп

background

Геодезийн сүлжээ байгуулах, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглалыг агаараас болон газраас хэмжин зураглах ажлыг дотоод гадаадын байгууллаг, хувь хүний захиалгаар гүйцэтгэж байна.

Үйл ажиллагаа:

– Байнгын ажиллагаатай навигацын суурин станц (CORS)-оор тогтмол долгион цацаж байна.

– Уул уурхай, эрчим хүчний болон бусад салбаруулал мониторинг хийх

– Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (UAV) -аар масштабын байрзүйн зураглал, 3-н хэмжээст зураглал, ил уурхайн мониторинг хийх

– Лазер сканнер (LIDAR) багажаар гурван хэмжээст зураглал үйлдэх, хиймэл дагуулын өндөр нарийвчлалтай зураг боловсруулах

– Газрын зургийн нэрийн судалгаа, мэдээллийн сангийн ажил

-Улсын геодезийн тулгуур сүлжээг навигацын /GNNS/ системээр болон уламжлалт аргаар байгуулах, тэгшитгэн бодох

– Газар доорхи шугам сүлжээний зураглал хийх

– Уул уурхай, барилга, байгууламжинд байнгын ашиглагдах суурин хяналтын багаж суурилуулах

– Геодезийн ажлын хяналт шалгалт, зөвөлгөө

– Төмөр зам, авто зам, нисэх буудал, цахилгаан, холбоо мэдээллийн сүлжээний зураглал, зураг төсөлт зориулсан том дунд машстабын байрзүйн зураглал болон гүйцэтгэлийн зураг

– Барилга, байгууламжийн угсралтын үеийн геодезийн хяналт хэмжилтүүдийг хийх

– Кадастрын бүр төрлийн зураглал, хяналт боловсруулалт.