background

Геодези геоматикийн групп

background
Геодезийн сүлжээ байгуулах, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглалыг агаараас болон газраар хэмжин зураглах ажлыг дотоод гадаадын байгууллага, хувь хүний захиалгаар хийж гүйцэтгэж байна.
Үйл ажиллагаа:
– Байнгын ажиллагаатай навигацын суурин станц (CORS)-оор тогтмол долгион цацах үйлчилгээ болон шинээр суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
– Уул уурхай, эрчим хүчний болон бусад салбаруудад хяналт, мониторингийн хэмжилт, зураглал хийх
– Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (UAV) -өөр том масштабын байрзүйн зураглал, 3-н хэмжээст зураглал, ил уурхайн маркшейдэрийн хэмжилт, хяналт, мониторинг хийх
– Лазер сканнер (LIDAR) багажаар гурван хэмжээст зураглал үйлдэх, хиймэл дагуулын өндөр нарийвчлалтай зураг боловсруулах
– Газарзүйн нэрийн судалгаа, тодруулалт, мэдээллийн сангийн ажил
- Улсын геодезийн тулгуур сүлжээг навигацын /GNNS/ системээр болон уламжлалт аргаар байгуулах, тэгшитгэн бодох
– Газар доорхи шугам сүлжээний хайгуул судалгаа, зураглал хийх
– Уул уурхай, барилга, байгууламжид байнгын ашиглагдах суурин хяналтын багаж суурилуулах
– Геодезийн ажлын хяналт шалгалт, зөвөлгөө
– Төмөр зам, авто зам, нисэх буудал, цахилгаан, холбоо мэдээллийн сүлжээний зураглал, зураг төсөлт зориулсан том дунд машстабын байрзүйн зураглал болон гүйцэтгэлийн зураг
– Барилга, байгууламжийн угсралтын үеийн геодезийн хяналтын хэмжилтүүдийг хийх
– Кадастрын бүх төрлийн зураглал, хяналт боловсруулалт.

Лаборатори шинэчэлэл

Лаборатори шинэчэлэл

Газарзүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан үүсгэх захиалгат ажил

Тариалангийн талбайн таримлын хөгжлийн үе шат, болцын хэмжилт, зураглалын ажил

Ил болон далд уурхайн геодези, маркшейдэрийн хэмжилт зураглалын захиалгат ажил

Барилга, байгууламжийн хяналтын хэмжилт

Агаар сансрын зургийн боловсруулалтын захиалгат ажил

Том масштабын агаарын зураглал, байр зүйн болон дэвсгэр зураглалын ажил

Лазер сканер (LiDAR) багажаар 3D зураглал үйлдэх, боловсруулах, хяналтын ажил