background

Хөрс судлалын лаборатори TL-78

background

Тус лаборатори нь 2010 онд байгуулагдаж 2012 оноос хойш СХЗГ -аар 3 дахь удаагаа давтан итгэмжлэгдэн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, дэвшилтэт техник, технологи болон чадварлаг боловсон хүчинтэйгээр үйлчлүүлэгч хувь хүн, албан байгууллагуудын хөрс, усны шинжилгээг чанартай гүйцэтгэж байна.

Лабораторид хийгдэх шинжилгээний төрлүүд:
– Инженер геологийн судалгаанд зориулсан ул хөрсний физик, механик шинжилгээ

– Далан, суурийн ул хөрсний нягтын хяналтын судалгаа • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд зориулсан хөрсний химийн шинжилгээ

– Байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээнд зориулсан хөрсний хими, физикийн шинжилгээ

– Тариалангийн газрын үржил шимийг тодорхойлох агрохимийн шинжилгээ

– Хөрсний хүнд элементийн бохирдол тодорхойлох хөрс, усны химийн шинжилгээ

– Барилга байгууламжийн суурийн хийцэд нөлөөлөх хөрсний усанд уусах давсны шинжилгээ

– Усны ерөнхий шинжилгээ

– Чулууны физик, механик шинжилгээ

– Хээрийн туршилт шинжилгээ.