background
Бидний үйл ажиллагааны чиглэл

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

ГЕОДЕЗИ ГЕОМАТИКИЙН ГРУПП

Геодезийн сүлжээ байгуулах, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглалыг агаараас болон газраас хэмжин зураглах ажлыг дотоод гадаадын байгууллаг, хувь хүний захиалгаар гүйцэтгэж байна.

дэлгэрэнгүй
background

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, АРХИТЕКТУРЫН ГРУПП

Барилга, архитектур, хот байгуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад өдгөө 10 жил болж байна

дэлгэрэнгүй
background

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГРУПП

Монгол улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний үйлдвэржилтийн бүс газрын төлөвлөлтийн ажил гүйцэтгэсэн

дэлгэрэнгүй
background

ГЕОТЕХНИК, ГИДРОГЕОЛОГИ, ГЕОФИЗИКИЙН ГРУПП

Барилга, байгууламж баригдах талбайн инженер геологийн судалгаа, туршилтыг гүйцэтгэж байна.

дэлгэрэнгүй
background

ХӨРС, СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ TL-078

дэлгэрэнгүй
background

ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ CL-07

дэлгэрэнгүй
background

ХУДАЛДАА, ЗАСВАР

дэлгэрэнгүй
background

СУРГАЛТ, ТАНИЛЦУУЛГА

дэлгэрэнгүй
background