• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгийн ай сав газрын хэмжээнд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх болон аж ахуйн эргэлтэд оруулах боломжтой газрын нөөц, хэмжээ, байршлыг тогтоон баталгаажуулах, тэдгээр газарт байр зүйн зураг, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, 2014, 2015 оны газар ашиглалтын төлөвлөгөө, түүний газар зохион байгуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн.

  • Client :
  • Date :
  • Link :
  • Location :
  • Value :