• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Ховд аймаг Буянт сум

Ховд аймаг Буянт сум

Ховд аймаг Буянт суманд төлөвлөж буй Ховд Эко Цементийн үйлдвэрийн талбайд хийсэн цооногийн газар хөдлөлтийн судалгааны үр дүн

Зураг төсөл, хайгуул судалгааны Инженер геодези ХХК нь Вестерн Холд ХХК-ий захиалгаар шинээр төлөвлөж буй Ховд Эко Цементний үйлдвэрийн барилгын талбайд хөрсөнд тархах сейсм долгионы хурдыг тодорхойлох зорилгоор талбайн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны ажлыг Geometrics компаний NZXP маркын 24-н сувгийн багажаар нэг геофонтой утас ашиглан цооногт 15.0-20.0 метрийн гүнд 1 метр тутамд хэмжилт хийсэн. Өдөөгчийг лантуугаар P үүсгүүрийг цооногийн аман дээр төмөр ул тавьж цохисон. Харин S долгионыг дүнзэн модон дээр машинаар гишгүүлж байгаад модны хажуу талруу цохиж өдөөсөн болно.

  • Client :
  • Date :
  • Link :
  • Location :
  • Value :