• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Замын цагдаа- гүүрэн гарц

Замын цагдаа- гүүрэн гарц

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 1-р хорооны нутгийг хамран төлөвлөгдөж буй “Замын цагдаагийн уулзварын дээрхи гүүрэн гарц барих” төслийн талбайн инженер-геологийн судалгааны ажил

Зураг төсөл, хайгуул судалгааны “Инженер Геодези” ХХК болон БНХАУ-ын “Төмөр замын 20-р товчоо”-ны хооронд байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээг үндэслэн Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо,  Хан-Уул дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрийг хамрах “Замын цагдаагийн уулзварын дээр гүүрэн гарц барих” төслийн ажлын зургийн үе шатанд зориулсан инженер-геологийн судалгааны ажлыг захиалагчаас ирүүлсэн ажлын даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн..

  • Client :
  • Date :
  • Link :
  • Location :
  • Value :