background

Лазер сканер (LiDAR) багажаар 3D зураглал үйлдэх, боловсруулах, хяналтын ажил

blog image