Хөрс, усны химийн шинжилгээний лаборатори

 

Спектрофотометрийн багаж

Хөрсний pH тодорхойлох багаж

AAS атом шингээлтийн спектрометр

Хөрсний химийн шинжилгээ

Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар, давсжилт тодорхойлох багаж

Хөрсний нитрат /NO3/ тодорхойлох багаж

 

 

 

 

JoomShaper