background

Үйлдвэрлэл ,үйлчилгээний зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Дорнод аймаг, Хэрлэн сумын 06-р багийн

 нутагт орших “  Хаан Хүнс” ХХК-ийн үйлдвэрлэл ,үйлчилгээний  зориулалттай эзэмшлийн талбайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил